Jazyk   >>   Old Shares and Bonds  Old Stock and Bond Certificates  Historische Wertpapiere - Alte Aktien, Anleihen und Finanzdokumente  Acciones Antiguas Espa�a  Actions et Anciens Titres Boursiers  Antichi Certificati Azionari  Alte Aktien und historische Wertpapiere  Ações Antigas  Ações Antigas do Brasil  Acciones Antiguas Mexicana  Исторические ценные бумаги   Historicke cenne papiry  Historyczne papiery wartosciowe  R�gi r�szv�nyek  Hisse Senetleri  

 
 

Srdečně v�tejte u Historic Stock Market,

mezin�rodn�ho trhu online pro historick� cenn� pap�ry, akcie, půjčky a star� finančn� dokumenty.

Jako historick� cenn� pap�ry jsou označov�ny star� finančn� dokumenty, star� akcie a půjčky, kter� nemaj� efektivn� hodnotu a nejsou ji� obchodovateln� na akciov�m trhu. Dokumentuj� vět�inou dynamickou minulost podniku, od zalo�en� a� k insolvenci nebo převzet�. Prvn� emise akci� v dějin�ch financ� se uskutečnila v Amsterdamu v roce 1606 společnost� Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). 

 
historick� cenn� pap�ry

 

 

historick� cenn� pap�ry

 

 

historick� cenn� pap�ry

 

 

historick� cenn� pap�ry

 

historick� cenn� pap�ry

 

 

historick� cenn� pap�ry

 

historick� cenn� pap�ry

 

historick� cenn� pap�ry

 

historick� cenn� pap�ry

SBĚR

Uměleck� tisky a n�zk� počty n�kladů čin� star� akcie a půjčky v dne�n� době velmi obl�ben�mi objekty sb�rky. Historick� cenn� pap�ry nemaj� charakter po�tovn�ch zn�mek nebo minc�. Historick� cenn� pap�ry jsou v poměru k po�tovn�m zn�mk�m a minc�m k dost�n� jen ve velmi mal�m počtu. Počet sběratelů z cel�ho světa st�le roste, chtěli by tak� r�di roz�iřovat jejich speci�ln� sb�rky.

Speci�ln� sběratelsk� oblasti jsou např�klad:

Historick� cenn� pap�ry

  • podle oborů
  • z autogramů
  • podle regionů
  • podle druhů cenn�ch pap�rů
  • s uměleck�mi tisky
  • podle epoch
  • m�lo kapitalizovan�ch podniků
  • velk�ch podniků

Av�ak nejen d�ky sběratelům vznik� celosvětově vysok� popt�vka po star�ch akci�ch a půjčk�ch, n�br� tak� banky a poji�ťovny zdob� st�le v�ce cel� patra kancel�ř� historick�mi cenn�mi pap�ry a star�mi finančn�mi dokumenty.

SBĚRATELSK� HODNOTA

Sběratelsk� hodnota star�ch akci�, půjček a dal��ch star�ch finančn�ch dokumentů je určena nab�dkou a popt�vkou. Rozd�lně siln� popt�vky v jednotliv�ch speci�ln�ch oblastech mohou v�st k siln�m kol�s�n�m cen. Jak vysok� je sběratelsk� hodnota historick�ho cenn�ho pap�ru, je určeno mnoha faktory, jako např. stavem �dr�by pap�ru, vydan�m počtem kusů, n�zvem podniku nebo moment�ln� popt�vkou po star�ch akci�ch a půjčk�ch.

Přesn� sběratelsk� hodnota historick�ho cenn�ho pap�ru tedy proto nemů�e b�t přesně určena. Uveden� hodnoty historick�ch cenn�ch pap�rů v různ�ch sběratelsk�ch kataloz�ch by mělo b�t skeptick�, neboť bylo vět�inou oceněno vydavateli katalogů nebo sběratelem. To sam� plat� pro aukce historick�ch cenn�ch pap�rů s n�zk�m počtem �častn�ků. Na to n�sleduj�c�m v�sledkov�m listin�m by neměla b�t věnov�na velk� pozornost, neboť tyto vznikaj� d�ky jednotliv�m sběratelům speci�ln�ch sběratelsk�ch oblast� a nemohou odr�et v�eobecn� tr�n� děn�.

Na�e �daje o ceně se zakl�daj� na komplikovan�m vzorci pro v�počet. Směrodatn� pro v�počet ceny jsou mimo jin� stav �dr�by historick�ho cenn�ho pap�ru, datum vyd�n�, vydan� počet kusů, věhlas podniku, origin�ln� podpisy, rozvr�en� tisku a dal�� krit�ria. Tak zůst�vaj� historick� cenn� pap�ry i nad�le dostupn� za realistickou cenu.

STAV �DR�BY

Star� finančn� dokumenty maj� podle věku stopy oběhu. Existuj� m�ně dobře zachoval� a velmi dobře zachoval� pap�ry. Na�e krit�ria kvality jsou stanovena velmi vysoko, co� je ve prospěch na�im z�kazn�kům. Zpětn� hl�en� na�ich z�kazn�ků o prvotř�dn�m servisu a neobyčejně vysok�m stupni kvality na�ich star�ch akci� a půjček to potvrzuj�.

Dal�� podrobn� informace o stavu �dr�by a odpov�daj�c� klasifikaci star�ch akci� a půjček naleznete zde.

NAB�DNOUT

Star� akcie, půjčky a ostatn� finančn� dokumenty mů�ete nab�dnout celosvětově na BURZE v různ�ch měn�ch. Vytvořte jednodu�e kr�tk� popis a vlo�te obr�zek. Tak dostihnete celosvětově sběratele, kteř� se zaj�maj� o V� cenn� pap�r.

N� archiv m� z�sobu přes 20000 historick�ch cenn�ch pap�rů, kter� je�tě nejsou v�echny katalogizov�ny. Přesto m�me z�jem o sb�rky od 1000 kusů rozd�ln�ch historick�ch cenn�ch pap�rů   do roku 1930. Chtěli byste Va�i sb�rku zru�it a sn�it? Pak n�m napi�te, my se pot� s V�mi spoj�me.

KOUPIT

Doporučujeme učinit koupi historick�ch cenn�ch pap�rů jen u obchodn�ků.

M�te pak jako z�kazn�k, jste �li nespokojeni, pr�vo na vr�cen�, kter� mů�ete vykonat v r�mci určit�ho časov�ho �seku. Dod�v�me celosvětově a a Vy obdr��te při vr�cen� objednan�ho historick�ho cenn�ho pap�ru kupn� cenu ihned zpět.

Dbejte na seri�znost. Obdr��te od n�s zaslan� ka�d� jednotliv� historick� cenn� pap�r ve stabiln�m obalu. Neboť ka�d� jednotliv� pap�r je rarita. D�le od n�s obdr��te fakturu s vyk�zan�m daňov�m pod�lem.

Dbejte na kvalitu. Pročtěte si přesně popis nab�zen�ho historick�ho cenn�ho pap�ru. Star� akcie, půjčky nebo star� finančn� dokumenty, kter� sice vykazuj� stav �dr�by odpov�daj�c� věku, av�ak přesto dobr�, maj� v�dy vy��� sběratelskou hodnotu.

Zat�m jsme nekatalogizovali v�echny historick� cenn� pap�ry z na�eho archivu. Aktualizujeme st�le na�i databanku. Chcete �li b�t o tom měs�čně informov�ni, mů�ete si objednat n� bezplatn� newsletter. V na�� databance naleznete mimo jin� n�sleduj�c� historick� cenn� pap�ry:

Akcie jako např�klad: kmenov� akcie, prioritn� akcie, zakladatelsk� akcie, akcie na jm�no, majitelsk� akcie atd.

Půjčky jako např�klad: st�tn� půjčky, komun�ln� půjčky, zemsk� půjčky, podnikov� půjčky, půjčky ve zlatě atd.

Obligace

Dluhopisy

Opčn� listy

a dal�� dekoračn� rarity.  

Abychom V�m usnadnili hled�n� Va�eho cenn�ho pap�ru, rozdělili jsme na�i databanku do kategori� roky vyd�n�, obory, země a cena. Nebo vyu�ijte jednodu�e pro hled�n� určit�ho historick�ho cenn�ho pap�ru na�i pohodlnou vyhled�vac� funkci.

N�� SERVIS

 v 6 různ�ch jazyc�ch

 v 6 různ�ch měn�ch

 Celosvětov� odbyt, detaily

 Bezplatn� přihl�en� a bezplatn� watchlist, detaily

 Rozs�hl� obr�zkov� databanka

 Online-ukazatel dostupnosti

 Bezplatn� Newsletter-Servis, detaily

 Galerie s v�ce ne� 6400 vysoce dekorativn�ch certifik�tů, detaily

 Pohodln� vyhled�vac� funkce, detaily

 V�běr platebn�ch syst�mů, detaily

 

 

 
 

Gallery  Tramways  Advanced Search  Banks & Finance  Real Estate  Help  Textile Industry  Food  Automobiles  Tobacco & Sugar & Other  Theater & Cinema & Music  Electronic Industry  Companies  New Stock Certificates  Building Industry  Sports  Navigation  Steel  Paper  Printing & Press  Mobile  Farming  Insurance  Stores & Commerce  Colonies  Countries  Holding  Communications  Transport  Market Board  Glass  Brewery & Distilleries  Airlines & Aviation  Service  Mining & Oil  Media  Chemicals  Railroads & Railways  Water & Power  Mechanical Engineering  Electrical Engineering  Cities & States 

 

 

Hledej | e-mail s novinkami | Soukrom� | Servis | Kontakt

Copyright © 2004-2012 Historic Stock Market Ltd. London - All rights reserved.