Nyelv   >>   Old Shares and Bonds  Old Stock and Bond Certificates  Historische Wertpapiere - Alte Aktien, Anleihen und Finanzdokumente  Acciones Antiguas Espa�a  Actions et Anciens Titres Boursiers  Antichi Certificati Azionari  Alte Aktien und historische Wertpapiere  Ações Antigas  Ações Antigas do Brasil  Acciones Antiguas Mexicana  Исторические ценные бумаги   Historicke cenne papiry  Historyczne papiery wartosciowe  R�gi r�szv�nyek  Hisse Senetleri  

 
 

�dv�z�lj�k Historic Stock Market,

a t�rt�nelmi �rt�kpap�rok, r�szv�nyek, k�tv�nyek �s a r�gi p�nz�gyi dokumentumok nemzetk�zi Online-piac�n.

T�rt�nelmi �rt�kpap�roknak nevezz�k azokat a r�gi p�nz�gyi dokumentumokat, r�gi r�szv�nyeket �s k�tv�nyeket, melyeknek m�r nincs t�nyleges �rt�ke �s amelyekkel m�r nem lehet kereskedni a r�szv�nypiacon. Ezek t�bbnyire a v�llalat mozgalmas m�ltj�r�l tan�skodnak, az alap�t�st�l kezdve eg�szen a v�llalat csődj�ig vagy �tv�tel�ig. A p�nz�gyi t�rt�nelemben az első r�szv�nyt a Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Bocs�totta ki 1606-ban Amszterdamban. 

 
T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

 

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

A GYŰJT�S

A műv�szi nyomtatv�nyok �s a korl�tozott p�ld�nysz�m miatt napjainkban a r�gi r�szv�nyek �s k�tv�nyek igen kedveltek a gyűjtők k�r�ben. A t�rt�nelmi �rt�kpap�rok nem viselik magukon a b�lyegek vagy �rm�k jellegzetess�geit. A b�lyegekkel vagy az �rm�kkel szemben a t�rt�nelmi �rt�kpap�rok csak igen kis p�ld�nysz�mban kaphat�ak. Az eg�sz vil�gon folyamatosan n�vekszik azoknak a gyűjtőknek a sz�ma, akik sz�vesen kibőv�ten�k speci�lis gyűjtem�ny�ket.

A speci�lis gyűjt�si ter�letekhez tartoznak p�ld�ul:

T�rt�nelmi �rt�kpap�rok

  • �zlet�gak szerint
  • K�ziratok szerint
  • R�gi�k szerint
  • �rt�kpap�rfajt�k szerint
  • Műv�szi nyomtatv�nyokkal
  • Korszakok szerint
  • Kiskapitalista v�llalatok �rt�kpap�rjai
  • Nagy v�llalatok �rt�kpap�rjai

A r�gi r�szv�nyek �s k�tv�nyek ir�nti jelentős m�rt�kű kereslet azonban nemcsak a gyűjtőknek k�sz�nhető, hanem a bankok �s a biztos�t�k is egyre nagyobb előszeretettel dekor�lnak teljes irodaszinteket t�rt�nelmi �rt�kpap�rokkal �s r�gi p�nz�gyi dokumentumokka.

 

A GYŰJTŐI �RT�K

A r�gi r�szv�nyek, k�tv�nyek �s tov�bbi p�nz�gyi dokumentumok gyűjtői �rt�k�t a kereslet �s a k�n�lat hat�rozza meg. Az egyes speci�lis ter�leteken megnyilv�nul� nagyobb m�rt�kű kereslet jelentős m�rt�kű �ringadoz�sokhoz vezethet. A t�rt�nelmi �rt�kpap�r gyűjtői �rt�k�t sok t�nyező befoly�solja. Ilyen p�ld�ul a pap�r jelenlegi �llapota, a kiadott darabsz�m, a v�llalat neve vagy a r�gi r�szv�nyek �s k�tv�nyek ir�nti jelenlegi kereslet.

A t�rt�nelmi �rt�kpap�r pontos gyűjtői �rt�ke ez�rt nem hat�rozhat� meg pontosan. A t�rt�nelmi �rt�kpap�rok k�l�nb�ző gyűjtői katal�gusokban megadott �rt�k�t aj�nlott szkeptikusan szeml�lni, mivel ezeket az �rt�keket t�bbnyire a katal�gusok kiad�i vagy egy gyűjtő hat�rozta meg. Ugyanez vonatkozik a t�rt�nelmi �rt�kpap�rok kev�s r�sztvevővel megtartott aukci�ira is. Az ezt k�vető eredm�nylist�knak nem aj�nlott t�ls�gosan nagy figyelmet szentelni, mivel azokat a speci�lis gyűjt�si ter�letek egyes gyűjtői k�sz�tik �s nem az �ltal�nos piaci esem�nyeket t�kr�zik vissza.

Az �ltalunk megadott �rak egy bonyolult sz�m�t�si form�n alapszanak. Az �r meghat�roz�s�n�l jelentős szerepet j�tszik t�bbek k�z�tt a t�rt�nelmi �rt�kpap�r jelenlegi �llapota, a kiad�s d�tuma, a kiadott darabsz�m, a v�llalat ismerts�gi foka, az eredeti al��r�sok, a nyomtat�si k�p �s tov�bbi krit�riumok. A t�rt�nelmi �rt�kpap�rok ily m�don tov�bbra is re�lis �ron v�s�rolhat�ak meg.

AZ �RT�KPAP�ROK FENNMARADT �LLAPOTA

A r�gi p�nz�gyi dokumentumok a korunknak megfelelően magukon viselik a forgalom nyomait. Vannak kev�sb� j� �llapotban �s nagyon j� �llapotban l�vő pap�rok. Minős�gi ig�nyeinket rendk�v�l magasra tett�k, amiből �gyfeleink profit�lnak. Az első oszt�ly� szolg�ltat�st �s r�gi r�szv�nyeink �s k�tv�nyeink szokatlanul j� minős�g�t �gyfeleink visszajelz�sei is tan�s�tj�k.

A r�gi r�szv�nyek �s k�tv�nyek �llapot�ra �s megfelelő csoportos�t�s�ra vonatkoz� r�szletes inform�ci�kat itt tal�lja.

AJ�NLATT�TEL

A r�gi r�szv�nyeket, k�tv�nyeket �s egy�b p�nz�gyi dokumentumokat az EXCHANGE alatt vil�gszerte k�l�nb�ző p�nznemekben k�n�lhatja fel megv�telre. K�sz�tsen egy r�vid le�r�st �s mell�keljen hozz� egy k�pet. �gy vil�gszerte el�rheti a t�rt�nelmi �rt�kpap�rjai ir�nt �rdeklődő gyűjtőket.

Arch�vumunk t�bb mint 20000 t�rt�nelmi �rt�kpap�rt tartalmaz� �llom�nnyal rendelkezik, melyek k�z�l m�g nem katalogiz�lt�k mindegyiket. Ennek ellen�re az 1930-as �vj�ratig �rdekelnek minket az olyan gyűjtem�nyek, melyek t�bb mint 1000 db k�l�nb�ző t�rt�nelmi �rt�kpap�rokat tartalmaznak. Szeretn� felsz�molni vagy cs�kkenteni az �n birtok�ban l�vő gyűjtem�nyt?�rjon nek�nk �s mi felvessz�k �nnel a kapcsolatot.

V�S�RL�S

Javasoljuk, hogy t�rt�nelmi �rt�kpap�rokat csak kereskedőkn�l v�s�roljon.

�gyf�lk�nt egy bizonyos időn bel�l joga van visszaadni a v�s�rolt �rul, amennyiben az nem nyeri el tetsz�s�t. A vil�g minden r�sz�n teljes�tj�k a megrendel�s�t �s a megrendelt t�rt�nelmi �rt�kpap�r visszaad�sakor azonnal visszat�r�tj�k �nnek a v�tel�rat.

�gyeljen a megb�zhat�s�gra! Minden egyes t�rt�nelmi �rt�kpap�rt stabil csomagol�sban k�ld�nk el �nnek. Ugyanis minden egyes pap�r ritkas�gnak sz�m�t. Ezenk�v�l sz�ml�t k�ld�nk, melyen felt�ntetj�k az ad� �sszeg�t is.

�gyeljen a minős�gre! Olvassa �t pontosan a k�n�lt t�rt�nelmi �rt�kpap�r le�r�s�t. A koruknak megfelelő, de m�gis j� �llapotban l�vő r�gi r�szv�nyek, k�tv�nyek vagy p�nz�gyi dokumentumok gyűjtői �rt�ke mindig magasabb.

M�g nem katalogiz�ltunk valamennyi, az arch�vumunkban megtal�lhat� t�rt�nelmi �rt�kpap�rt. Adatbankunkat folyamatosan friss�ts�k. Amennyiben szeretne erről havonta t�j�koztat�st kapni, lehetős�ge van arra, hogy megrendelje ingyenes h�rlevel�nket. Adatbankunkban t�bbek k�z�tt a k�vetkező t�rt�nelmi �rt�kpap�rokat tal�lja meg:

P�ld�ul a k�vetkező r�szv�nyek: t�rzsr�szv�nyek, elsőbbs�gi r�szv�nyek, alap�t�i r�szv�nyek, n�vre sz�l� r�szv�nyek, tulajdonosi r�szv�nyek, stb.

P�ld�ul a k�vetkező k�tv�nyek: �llamk�tv�nyek, v�rosk�tv�nyek,orsz�gk�tv�nyek, v�llalati k�tv�nyek, arany alap� k�tv�nyek, stb.

K�telezv�nyek

K�tv�nyek

Opci�s utalv�nyok

�s tov�bbi dekorat�v ritkas�gok. 

Annak �rdek�ben, hogy megk�nny�ts�k �nnek az �rt�kpap�rok keres�s�t, adatbankunkat a k�vetkező kateg�ri�kra osztottuk fel: kiad�si �vek, �zlet�gak, orsz�gok �s �r. Vagy pedig ha egy bizonyos �rt�kpap�rt keres, haszn�lja egyszerűen a k�nyelmes keresőfunkci�nkat.

SZOLG�LTAT�SUNK

6 k�l�nb�ző nyelven

6 k�l�nb�ző p�nznemben

Sz�ll�t�s a vil�g b�rmely r�sz�re, r�szletek

Ingyenes bejelentkez�s �s ingyenes figyelőlista, r�szletek

Terjedelmes, k�pekkel ell�tott adatbank

A rendelkez�sre �ll� �rt�kpap�rok

Ingyenes h�rlev�l-szolg�ltat�s, r�szletek

T�bb mint 6.400 rendk�v�l dekorat�v tan�s�tv�nyt tartalmaz� gal�ria, r�szletek

K�nyelmes keresőfunkci�, r�szletek

Fizetőrendszerek kiv�laszt�sa, r�szletek

 

 

 

Gallery  Tramways  Advanced Search  Banks & Finance  Real Estate  Help  Textile Industry  Food  Automobiles  Tobacco & Sugar & Other  Theater & Cinema & Music  Electronic Industry  Companies  New Stock Certificates  Building Industry  Sports  Navigation  Steel  Paper  Printing & Press  Mobile  Farming  Insurance  Stores & Commerce  Colonies  Countries  Holding  Communications  Transport  Market Board  Glass  Brewery & Distilleries  Airlines & Aviation  Service  Mining & Oil  Media  Chemicals  Railroads & Railways  Water & Power  Mechanical Engineering  Electrical Engineering  Cities & States 

 

 

 

Keres�s | H�rlev�l | Adatv�delem | Szolg�ltat�sunk | Impresszum

Copyright © 2004-2013 Historic Stock Market Ltd. London - All rights reserved.